Overslaan en naar de inhoud gaan
Integrale kernadviezenKernadvies mogelijk overlastgevende activiteiten
Elke ruimtelijke ontwikkeling gezond!

Kernadvies mogelijk overlastgevende activiteiten

Het opstarten of uitbreiden van een bedrijfsactiviteit of een verandering aan (spoor-)wegen kan effect hebben op het woon- en leefklimaat in de directe omgeving. Maatregelen zijn dan nodig om de overlast en de negatieve invloed van bijvoorbeeld luchtverontreiniging en geluid op de gezondheid zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Het voldoen aan de wettelijke normen betekent niet automatisch dat er geen gezondheidseffecten kunnen optreden. Wettelijke normen zijn namelijk gebaseerd op tal van factoren zoals ook bijvoorbeeld de economische en technische haalbaarheid. Onder de wettelijke normen is dus ook nog gezondheidswinst te behalen. Daarom adviseert de GGD om bij ontwikkelingen, zoals de uitbreiding van een bedrijfsactiviteit of (spoor-)weg, te toetsen aan gezondheidskundige advieswaarden/ streefwaarden.

De omgeving

Belangrijk is ook dat omwonenden worden meegenomen in voorgenomen ontwikkelingen. Dit kan bijvoorbeeld door ze te informeren tijdens een omgevingsdialoog. De GGD adviseert hierbij niet alleen informatie te zenden, maar ook informatie op te halen over waar omwonenden zich zorgen over maken. Door rekening te houden met deze zorgen en hierop te anticiperen, bijvoorbeeld door het stimuleren van het nemen van aanvullende maatregelen, kan een fijnere en gezondere leefomgeving worden gecreëerd en mogelijk langdurige inspraak-/beroepsprocedures voorkomen worden.

Adviezen
 • Zorg ervoor dat gevoelige bestemmingen zo min mogelijk overlast ervaren van de activiteit. Zie hieronder de gezondheidskundige advieswaarden (betrek jouw milieukundige adviseur).
 • Houd een omgevingsdialoog en neem de uitkomsten mee in een verdere uitwerking van de aanvraag.
  • Bekijk ook de lokale situatie in de Brabantse Omgevingsscan. Zo krijg je inzicht hoe inwoners de omgeving nu waarderen. Klik verschillende tegels open voor een totaaloverzicht.
 • Zorg voor een goede landschappelijke inpassing van het initiatief.
 • Creëer functioneel en biodivers groen en blauw in de omgeving. Dit vanuit klimaatoverwegingen, tegen hitteoverlast en vanwege de kansen om te bewegen, ontmoeten en ontspannen.

Gezondheidskundige advieswaarden

Luchtkwaliteit

Algemeen

 • Tref maatregelen om de emissies niet te laten toenemen.
 • De concentratie fijnstof PM10 ligt op de nabijgelegen gevoelige bestemmingen onder de 15 µg/m3
 • De concentratie fijnstof PM2,5 ligt op de nabijgelegen gevoelige bestemmingen onder de 5 µg/m3
 • De concentratie stikstofdioxide (NO2) ligt op de nabijgelegen gevoelige bestemmingen onder de 10 µg/m3

Industrie/ bedrijven

 • Houd rekening met de invloed van emissies vanuit het bedrijf op de leefomgeving. Toets op leefniveau aan de gezondheidskundige advieswaarden van geëmitteerde stoffen wordt voldaan.
 • Uitgangspunt is dat overlastgevende bedrijven op een zo groot mogelijke afstand van gevoelige bestemmingen staan. Plaats emissiepunten van de nabijgelegen woningen af. Toets of op leefniveau aan de gezondheidskundige advieswaarden van geëmitteerde stoffen wordt voldaan.

Veehouderij

 • Vestig bij voorkeur geen veehouderijen binnen 250 meter van een gevoelige bestemming. Is dit niet mogelijk, dan is een locatie specifieke beoordeling op de verschillende milieufactoren nodig. Voor geitenhouderijen geldt dat bij voorkeur een afstand van 2 km wordt aangehouden tot gevoelige bestemmingen en voor pluimveebedrijven 500 meter.
 • Bereken bij de uitbreiding van een veehouderij de endotoxine richtafstand via het endotoxine toetsingskader. Voorkom dat extra woningen binnen deze richtafstand komen te liggen.

Verkeer

 • Omdat emissies afkomstig van motorvoertuigen uit een heel mengsel van stoffen bestaan, is het advies om gevoelige bestemmingen op zoveel mogelijk afstand van drukke wegen te bouwen, onafhankelijk van de achtergrondconcentratie ter plaatse. Hanteer hierbij de volgende minimale afstanden:
  • Snelweg: ten minste 150 meter (bij voorkeur ten minste 300 meter).
  • Drukke weg (>10.000 motorvoertuigen per etmaal) buiten de bebouwde kom: ten minste 50 meter.
  • Drukke weg (>10.000 motorvoertuigen per etmaal) binnen de bebouwde kom: ten minste 25 meter (bij voorkeur ten minste 50 meter).

Geur

Industrie/ bedrijven

Veehouderij

 • Zorg bij een uitbreiding dat de voorgrondgeurbelasting op de gevel van nabijgelegen woningen (incl. voormalige bedrijfswoningen/ plattelandswoningen) onder de gezondheidskundige advieswaarde blijft. Deze bedraagt voor woningen in het buitengebied 5 OU/m3 en voor woningen in de woonkern 2 OU/m3.
 • Zorg dat de achtergrondgeurbelasting op de nabijgelegen woningen (inclusief voormalige bedrijfswoningen/ plattelandswoningen) onder de gezondheidskundige advieswaarde van 5 OU/m3 (woningen woonkern) en 10 OU/m3 (woningen buitengebied) blijft.
 • Voor geur afkomstig van veehouderijen met dieren zonder wettelijke geuremissiefactor: houd een afstand aan van minimaal 100 meter tot een geurgevoelige bestemming.

Akkerbouw

 • Als je mest gaat uitrijden en dit gepaard gaat met stank, waarschuw dan vooraf de omwonenden. Dat kan helpen bij acceptatie van tijdelijke overlast bij omwonenden en het kunnen plannen van bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld het buiten hangen van de was, of bezoek uitnodigen voor een BBQ).

Geluid

 • Zorg voor zo laag mogelijke geluidsbelasting op omliggende woningen/ gevoelige bestemmingen.
 • Het (cumulatieve) geluidsniveau afkomstig van wegen, spoor en bedrijven op de gevel van nabijgelegen woningen/ gevoelige bestemmingen ligt onder de 50dB Lden.
 • De geluidsbelasting in de nachtelijke uren ligt onder de 40dB Lnight.
 • Tref bij voorkeur bronmaatregelen, gevolgd door overdrachtsmaatregelen (zoals geluidschermen) of isolatiemaatregelen; doe dit altijd in afstemming met omwonenden/belanghebbenden. Het geluidsniveau binnen in woningen/ gevoelige bestemmingen bedraagt maximaal 33dB Lden.

Elektromagnetische velden (straling)

 • Bij de plaatsing van hoogspanningslijnen- en kabels, transformatorhuisjes en dergelijke: plaats deze zodanig dat woningen, scholen en kinderdagverblijven niet binnen de zone van 0.4 µT jaargemiddeld komen te liggen.

Windmolens

 • Houd rekening met het geluidsniveau (De WHO-advieswaarde is 45 decibel Lden gemiddeld over een jaar) en de slagschaduw.
Specifiek advies over je project? Klik op een tegel op de homepagina!