Overslaan en naar de inhoud gaan
Over dit portaal
GGD Omgevingsadvies

Welkom op het portaal

De Omgevingswet beoogt een veilige en gezonde fysieke leefomgeving, het bereiken van een goede omgevingskwaliteit en het in stand houden daarvan. Belangrijke elementen voor een gezonde leefomgeving zijn uitnodigen tot bewegen (wandelen, fietsen, spelen), elkaar ontmoeten, ontspannen, een goede milieukwaliteit (lucht, geluid), klimaatbestendigheid (zoals meer groen voor tegengaan hitte- en wateroverlast) en een goede toegang tot voorzieningen.

Klik de vragen hieronder open voor meer informatie!

www.ggdomgevingsadvies.nl is een initiatief van:

GGD Brabant-Zuidoost, GGD Hart voor Brabant en GGD West-Brabant

Klik de vragen hieronder open voor meer informatie!

 • Doel van het portaal

  • Gezondheidswinst voor de bewoners van Brabant door gezondheidsbescherming en -bevordering vroeg in de ruimtelijke ontwikkeling (vergunningverlening) een plek te geven.
  • Ondersteuning van gemeenten in hun wettelijke taak vanuit de Omgevingswet om gezondheid te borgen in elk ruimtelijk initiatief.
  • Inzicht bieden aan gemeenten wanneer maatwerkadvies van de GGD gewenst is vanwege de impact van een initiatief op de publieke gezondheid.
 • Hoe is het portaal tot stand gekomen?

  In 2021 zijn we gestart met de ontwikkeling van dit portaal. Samen met een pilotgroep van Brabantse gemeenten en ketenpartners hebben we verkend welk product het beste zou aansluiten bij de voorgenoemde doelen. Vervolgens hebben we het concept met hun hulp getest en verbeterd. Ook intern is er veel werk verzet, zoals het bundelen en op maat maken van informatie vanuit diverse afdelingen. Daarnaast hebben we via verschillende routes en op verschillende momenten onze gemeenten voorbereid op de komst van dit portaal, zodat het tijdig een plekje kon krijgen op bijvoorbeeld de gemeentelijke website en werkinstructies.

 • Voor wie is dit portaal bedoeld?

  Dit portaal is primair bedoeld om gemeenteambtenaren en initiatiefnemers in de provincie Noord-Brabant te helpen om gezondheid een plekje te geven in een ruimtelijke ontwikkeling. Het portaal biedt gezonde inspiraties en adviezen. Bij voorkeur wordt dit portaal al aan de tekentafel geraadpleegd. Des te gemakkelijker en beter kan gezondheid meegenomen worden.

  Door toepassing van dit portaal geef je als gemeente invulling aan de hernieuwde wettelijke taak om gezondheid mee te wegen in elke ruimtelijke ontwikkeling. Neem de toepassing van het portaal daarom op in de procedure rond de intake- en omgevingstafel. Al bij het eerste contact met initiatiefnemers kun je hen wijzen op het portaal; vraag dan om de gezondheidsadviezen te betrekken in het plan dat ze daarna indienen bij de gemeente. De casemanager kan ook zelf het portaal raadplegen en vervolgens bezien of maatwerkadvies van de GGD wenselijk is.

  Bij sommige ruimtelijke ontwikkelingen kunnen inwoners meedenken (‘participeren’). Bewoners kunnen dit portaal raadplegen om te zien hoe gezondheid meegenomen is of kan worden in het initiatief.

  Tip: plaats een link naar dit portaal op de gemeentelijke website, zodat initiatiefnemers en bewoners het gemakkelijker kunnen vinden.

 • Hoe gebruik je dit portaal?

  Op de startpagina klik je op één van de tegels met het thema dat het best aansluit bij het initiatief. Vervolgens beantwoord je één of enkele vragen, waarna je op onze gezonde inspiraties en uitgebreid standaardadvies uitkomt.

  Als je niet de diepte in wil, maar beknopt en overzichtelijk onze belangrijkste adviezen op een rij wil zien, kun je op de startpagina de knop voor ‘kernadviezen’ klikken.

 • Gezondheidskundige advieswaarden versus wettelijke grenswaarden

  De GGD vindt dat het voldoen aan de milieuwetgeving niet automatisch betekent dat er sprake is van een verantwoord woon- en leefklimaat. Bij het vaststellen van wettelijke grenswaarden, waar bij een juridische toets gebruik van wordt gemaakt, worden namelijk ook andere aspecten dan enkel gezondheid, zoals bijvoorbeeld economische en technische haalbaarheid, meegewogen. Vandaar dat de GGD ter bescherming van de volksgezondheid bij haar advisering gebruik maakt van gezondheidskundige advieswaarden, waar enkel gezondheidsaspecten aan ten grondslag liggen. Streef bij jouw initiatief naar een blootstelling zo dicht mogelijk bij de gezondheidskundige advieswaarden om gezondheid zo goed mogelijk te beschermen. Op grond van de wet Publieke Gezondheid heeft de gemeente ruimte om deze gezondheidsaspecten mee te wegen in bestuurlijke beslissingen.

  Voor onderbouwing van de gezondheidskundige advieswaarden zie de GGD-richtlijnen.

  Ook volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is het uitgangspunt dat gezondheid wordt meegewogen in alle beslissingen in de fysieke leefomgeving. Alléén toetsen aan de wettelijke normen is daarvoor niet voldoende. Daarom heeft de VNG een handreiking opgesteld. Daarin stelt de VNG dat de lokale GGD een belangrijke partner is voor gemeenten. Met portaal GGD Omgevingsadvies geven de Brabantse GGD’en extra houvast aan gemeenten om gezondheid mee te wegen bij alle beslissingen in de fysieke leefomgeving.

 • Inspireren en adviseren versus toetsen

  Dit portaal is vooral bedoeld om te inspireren en te adviseren hoe initiatieven en ruimtelijke plannen gezonder gemaakt kunnen worden. Hoe vroeger je de adviezen betrekt, het liefst al aan de tekentafel, hoe gemakkelijker en goedkoper het is om de gezondheid van inwoners te beschermen en bevorderen! Wijs daarom initiatiefnemers vroegtijdig op dit portaal.

  Dit portaal is niet primair bedoeld voor toetsing van vergunningaanvragen en komt niet in de plaats van wettelijke normen en gemeentelijk beleid. Desalniettemin zou het heel waardevol zijn als elke vergunningaanvraag ook langs het portaal wordt gehouden. Zo wordt duidelijk waar de kansen en knelpunten voor gezondheid liggen. Mogelijk kunnen elementen daaruit alsnog een plek krijgen in het initiatief. Daarnaast kan het waardevolle input opleveren voor de gemeentelijke beleidscyclus.

 • Kernwaarden gezonde leefomgeving

  Naast de GGD richtlijnen zijn de adviezen op dit portaal ook gebaseerd op de Kernwaarden gezonde leefomgeving van de GGD GHOR Nederland.

 • Wanneer maatwerkadvies GGD?

  Voor sommige ruimtelijke initiatieven kan het zinvol zijn om maatwerkadvies te vragen aan de GGD. Bijvoorbeeld als het gaat om een groot aantal te bouwen woningen (bv meer dan 10) of als het initiatief gevoelig ligt en er veel gezondheidszorgen zijn.

  Gemeenten kunnen ons voor maatwerkadvies rechtstreeks benaderen. Initiatiefnemers vragen wij om ons te benaderen in samenspraak met de gemeente.

 • Dynamische website

  Dit portaal met gezonde inspiraties en adviezen ten behoeve van ruimtelijke initiatieven is uniek in Nederland. Zowel de functionaliteit van de website als ook de inhoud zal doorontwikkeld worden op basis van feedback van gebruikers. Wil je ons hierbij helpen? Gebruik dan graag de rode feedback knop rechts in het scherm. Is de knop niet zichtbaar? Dat komt doordat de cookies geweigerd zijn. Mail dan de feedback naar milieu@ggdgmv.nl.

  Daarnaast kunnen ook de gezondheidsadviezen wijzigen als nieuwe (wetenschappelijke) inzichten daar aanleiding toe geven. Bezoek dit portaal daarom opnieuw voor elk toekomstig ruimtelijk initiatief waarmee je aan de slag gaat.

 • BrOS of portaal?

  Gaat u aan de slag met omgevingsvisies en omgevingsplannen? Dan is de Brabantse Omgevingsscan het instrument dat u inzicht geeft in de gezondheidskansen. Stem ook af met de GGD voor maatwerkadvies!

  Bent u echter betrokken bij het (voortraject) van ruimtelijke initiatieven, dan is dit portaal het meest geschikte instrument om in te zetten. Indien de kansen of uitdagingen voor gezondheid groot zijn, kunt u ons ook nog om maatwerkadvies vragen.